เงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)