ผู้ใช้งาน

คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ (Online Training)

งานมาตรฐานและจริยธรรมในการวิจัย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแนะนำหลักสูตรอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) และหลักสูตรการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี (Basic Good Clinical Practice (GCP) Training Course) จากหน่วยงานด้านจริยธรรมระดับสากล โดยสามารถศึกษารายละเอียด การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบการอบรมตามลิงค์ เมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ซึ่งใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ ดังนี้

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มคลินิก/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขั้นตอนการใช้ระบบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบออนไลน์​