การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (BUU ITA)

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

การนำผลงานวิจัยหรือผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ข้อมูลสถิติการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรืองานสร้างสรรค์อื่น

ข้อมูลสถิติการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ข้อมูลสถิติบทความวิจัย ผลงานวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ

ข้อมูลสถิติของการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่เหมาะสมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นหรือชุมชน

ข้อมูลนักวิจัย