แผนการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการความรู้ กลไกการเชื่อมโยง การสร้างความเชื่อมั่นในผลงานวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอด/ขยายผลและเผยแพร่ การสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

 

ภารกิจ

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

เครือข่ายบริหารการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

 

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยบูรพา

เครือข่ายโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (C-อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก

 

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (TLO) (Technology Licensing Office)

 

Venture

การสนับสนุนการเผยแพร่

0
Scopus 63-67
0
ISI 63-67
0
TCI 63-67

รางวัลของนักวิจัย

นักวิจัยที่ได้รับทุน สร้างชื่อเสียงต่างๆให้กับมหาวิทยาลัย

แนะนำงานวิจัยเด่น

ผลงานวิจัย ผลงานนวัตกรรมของนักวิจัย

วีดีโอผลงานวิจัย

แหล่งข้อมูล

เราได้รวบรวม แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีประโยชน์ในการทำงานวิจัย

ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ฯ

สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ฯ

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

กิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

​ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

ระบบสารสนเทศ

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบรับตรวจภาษา

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

Template

LOGO BUU

LOGO SDGs BUU

แหล่งทุนภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Contact

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

Tel.038-102968, 038-102562 ,038-102969, 038-102620, 038-102623

© 2024 BUU Research

0
Count