Menu

หลักสูตรอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

งานมาตรฐานและจริยธรรมในการวิจัย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแนะนำหลักสูตรอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยสามารถศึกษารายละเอียด ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบการอบรมตามลิงค์ เมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ซึ่งใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอรับการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพาได้ ดังนี้