มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนในการสร้างระบบ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีมหาวิทยาลัยบูรพา

ESPREL

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

คู่มือการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตาม ESPReL checklist