มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการ

ที่ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2567

นโยบายและแนวปฏิบัติ

ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา

แผนการดำเนินงานการยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา 2564-2566

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ

คณะกรรมการกำกับดูแล

มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการประเมินความพร้อม

พร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการฯ สำหรับการใช้งานด้านสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและ/หรือการเพาะเลี้ยงเซลล์

คณะอนุกรรมการประเมินความพร้อม

ด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการฯ สำหรับการใช้งานด้านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์