แหล่งทุนภายนอก

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

บพท.

บพค.

บพข.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สถาบันคลังสมองของชาติ

สำนักงานประกันสังคม

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

APEC Education Foundation

สถานทูตออสเตรเลีย

Asian Institute of Technology

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)