เงินอุดหนุนรัฐบาล

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวธส.)