Call us : 038-102561-62
Mail us : research@buu.ac.th

Home

Welcome to

Research and Innovation Admisnistration Division

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับ

งานนำเสนอการโฆษณา ใหญ่ขึ้น กล้าขึ้น ดีขึ้น สีเหลืองและสีขาว

มาตราการป้องการการแพร่ระบาด COVID -19

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

สิ่งสำคัญ!! จรรยาบรรณนักวิจัย

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

เกี่ยวกับกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ผลงานวิจัย

ข่าวเด่น

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา จัดประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการหน่วยบริหารจัดการทุน (บพท.)

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมประชุมหารือแผนการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2565

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมประชุมหารือแผนการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2565

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมประชุมหารือแผนการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2565

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา ประชุมชี้แจง คณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณด้าน ววน.ปีงบประมาณ 2564

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา ประชุมชี้แจง คณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2564

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา ประชุมชี้แจง “การจัดทำสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2563"

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมประชุมหารือแผนการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2565

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมประชุมหารือแผนการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2565

ม.บูรพา จัดประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 และแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

ม.บูรพา แม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก จัดประชุมการจัดทำรายละเอียดการดำเนินการ ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ตามนโยบาย "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ในระดับพื้นที่จังหวัด

ม.บูรพา เข้าร่วมประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

ม.บูรพา" จับมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เซ็น MOU ความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย"ร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และการพยาบาล

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ระบบสารสนเทศ

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ระบบบริหารงานวิจัยอัตโนมัติ

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบรับตรวจภาษา

ระบบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ