Call us : 038-102561-62
Mail us : research@buu.ac.th

Home

Welcome to

Research and Innovation Admisnistration Division

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับ

งานนำเสนอการโฆษณา ใหญ่ขึ้น กล้าขึ้น ดีขึ้น สีเหลืองและสีขาว

มาตราการป้องการการแพร่ระบาด COVID -19

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

สิ่งสำคัญ!! จรรยาบรรณนักวิจัย

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

เกี่ยวกับกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ผลงานวิจัย

ข่าวเด่น

ม.บูรพา แม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก จัดประชุมการจัดทำรายละเอียดการดำเนินการ ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ตามนโยบาย "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ในระดับพื้นที่จังหวัด

ม.บูรพา เข้าร่วมประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

ม.บูรพา" จับมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เซ็น MOU ความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย"ร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และการพยาบาล

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุม หัวหน้าส่วนงาน และรองหัวหน้าส่วนงานที่ดูแลงานวิจัยของส่วนงาน เพื่อรับเป้าหมายตาม Objectives Key Results (OKR) ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564-2567

ม.บูรพา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESP Innovation Fair 2020)"

ม.บูรพา ร่วมหารือ เทคโนธานี ม.เทคโนโลยีสุรนารี "การดำเนินงานและการสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค"

ม.บูรพา เดินหน้ายกระดับ "มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี"

ม.บูรพา เดินหน้ายกระดับ "มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี"

ระบบสารสนเทศ

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ระบบบริหารงานวิจัยอัตโนมัติ

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบรับตรวจภาษา

ระบบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ