ภารกิจกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

งานบริหารงานทั่วไป

งานแผนและยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัย

งานสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย

งานจัดการองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

งานมาตรฐานและจริยธรรมในการวิจัย

งานสารสนเทศ

แนะนำงานวิจัยเด่น

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

สรุปสาระสำคัญแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

วีดีโอผลงานวิจัย

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ผลงานนักปั้นเซรามิก

หลักสูตรจิตภาวนาแห่งอีอีซี

ข่าวกิจกรรม

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

รางวัลต่างๆ

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

ระบบสารสนเทศ

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบรับตรวจภาษา

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ

แหล่งทุนภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เครือข่ายบริหารการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ติดต่อเรา

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131