ข่าวเด่น

1 2 4

ระบบสารสนเทศ

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ระบบบริหารงานวิจัยอัตโนมัติ
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบรับตรวจภาษา
ระบบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ