แนะนำงานวิจัยเด่น

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565)

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

วีดีโอผลงานวิจัย

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

หลักสูตรจิตภาวนาแห่งอีอีซี

citation สูงที่สุด (Top10) ปี 2016-2021

กำลังเล่น เมื่อแบรนด์ “แป๊ะสุน” X “โฟพ๊อต”

นิทรรศการโครงการ

นักวิจัยดีเด่น

weSAFE@HOME by BUU

ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร

หอยทากจิ๋วสายพันธุ์หายาก

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

ระบบสารสนเทศ

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบรับตรวจภาษา

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ

แหล่งทุนภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เครือข่ายบริหารการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ติดต่อเรา

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131