Call us : 038-102561-62
Mail us : research@buu.ac.th

Home

สิ่งสำคัญ!! จรรยาบรรณนักวิจัย

มาตราการป้องการการแพร่ระบาด COVID -19

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

ข่าวสารและกิจกรรม

ผลงานวิจัย

การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม delayed-action gelling agent เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราภาคตะวันออก

ชื่อผลงาน : การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม delayed-action gelling agent เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราภาคตะวันออก
นักวิจัย : ดร. มิยอง ซอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลผลิตงานวิจัย : การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม delayed-action gelling agent เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราภาคตะวันออก ผลลัพธ์ ได้วัสดุจากยางพาราในรูปแบบใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ สามารถเป็นทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราในภาคตะวันออก ประเทศไทย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งที่พักอาศัย ผลิตภัณฑ์ทางแฟชั่น เป็นต้น

ระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบ และ ท่อคาปิลลารี่

ชื่อผลงาน : วิธีใหม่ในการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบและท่อคาปิลลารี่สำหรับใช้ในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ
นักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลผลิตงานวิจัย : การทำความเย็นและการปรับอากาศได้ใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น

วีดีโอผลงานวิจัย


ข่าวเด่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565)

ระบบสารสนเทศ

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ระบบบริหารงานวิจัยอัตโนมัติ

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบรับตรวจภาษา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ

แหล่งทุนภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เครือข่ายบริหารการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

Template

LOGO BUU

LOGO SDGs BUU

ติดต่อเรา

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131