Call us : 038-102561-62
Mail us : research@buu.ac.th

Home

Welcome to

Research and Innovation Admisnistration Division

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับ

มาตราการป้องการการแพร่ระบาด COVID -19

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

สิ่งสำคัญ!! จรรยาบรรณนักวิจัย

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

เกี่ยวกับกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

Infographic

เทคโนโลยีการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล >>> Reverse Osmosis (RO)

ชื่อผลงาน : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลด้วยเทคโนโลยี Reverse Osmosis(RO) และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากน้ำทะเลเข้มข้นสูงเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์
นายธีระศักดิ์ สโมสร
นายฉัตรดนัย ไชยหาญ
(คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี)
ผลผลิตงานวิจัย : การนำกระบวนการ RO มาพัฒนาสำหรับตอบโจทย์ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ทําการเกษตรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและได้รับผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงการนําน้ำเค็มที่มีความเข้มข้นสูงมาก (brine) ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดโดยกระบวนการ RO มาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ผลงานวิจัย

ข่าวเด่น

อบรมการใช้ระบบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.บูรพา แบบออนไลน์ (BUU Ethics Submission Online)สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ม.บูรพา จัดอบรม การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อรับการตรวจประเมินในรูปแบบ Peer evaluation

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา จัดประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการหน่วยบริหารจัดการทุน (บพท.)

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมประชุมหารือแผนการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2565

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมประชุมหารือแผนการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2565

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมประชุมหารือแผนการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2565

ระบบสารสนเทศ

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ระบบบริหารงานวิจัยอัตโนมัติ

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบรับตรวจภาษา

ระบบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ