มาตราการป้องการการแพร่ระบาด COVID -19

สิ่งสำคัญ!! จรรยาบรรณนักวิจัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

บริษัทตรวจภาษา Enago ให้บริการตรวจภาษาบทความวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิจัย ในราคาพิเศษ

แนะนำงานวิจัยเด่น

มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร "นักวิจัย ม.บูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรจากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงนิทรรศการ ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 10-14 มีนาคม 2564 จำนวน 2 ผลงาน ซึ่งได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม delayed-action gelling agent เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราภาคตะวันออก โดย ดร.มิยอง ซอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าของผลงาน และ “รางวัลเหรียญเงิน” ผลงานวิจัยเรื่องวิธีการใหม่ในการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบและท่อคาปิลลารี่สำหรับใช้ในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าของผลงาน

จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในแต่ละฐานข้อมูล

จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และนำเสนอที่ประชุมทางวิชาการ

งบประมาณของงานวิจัย แยกตามเงินอุดหนุนงานวิจัย

งบประมาณของงานวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565)

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

วีดีโอผลงานวิจัย


ข่าวกิจกรรมวิจัย


ระบบสารสนเทศ

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ระบบบริหารงานวิจัยอัตโนมัติ

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบรับตรวจภาษา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ

ubi

แหล่งทุนภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เครือข่ายบริหารการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

Template

LOGO BUU

LOGO SDGs BUU

ติดต่อเรา

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131