จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ใช้งาน

คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Menu

ขั้นตอนการใช้ระบบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบออนไลน์​