จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

ขั้นตอนการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ BUU Ethics Submission Online

ผู้ใช้งาน

คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Menu

ขั้นตอนการใช้ระบบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบออนไลน์​