ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวิจัย พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ และทุนสบันสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ