รศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 1 (กลุ่มคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 2 (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)​​

ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัยและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์