Welcome to

งานมาตรฐานและจริยธรรมในการวิจัย

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอโครงการวิจัย

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

จริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัย

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

แนวปฏิบัติในการยื่นขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย