คณะเทคโนโลยีทางทะเล

มหาวิทยาลัยบูรพา

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ

ห้องปฏิบัติการ Marine Biotechnology

ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ (L406A)