ลำดับ

ชื่อวารสาร/ส่วนงาน/บรรณาธิการ

ระดับ

รูปแบบวารสาร

คุณภาพใน TCI Impact Factor

ความถี่ในการตีพิมพ์

1

วารสารศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
ดร.จันทร์พร  พรหมมาศ

 ชาติ

hard print

 กลุ่มที่ 1
(IF 0.067)

4 เดือน

2

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์

 ชาติ

hard print,
e-journal

 กลุ่มที่ 1(IF 0.155)

4 เดือน

3

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญารศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม

 ชาติ

hard print

 กลุ่มที่ 2
(IF 0.135)

6 เดือน

4

วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ผศ.ดร.สุชนนี  เมธิโยธิน

 ชาติ

hard print

 กลุ่มที่ 1
(IF 0.325)

6 เดือน

5

Journal of Global Business Review
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ผศ.ดร.บรรพต  วิรุณราช

 ชาติ

hard print

 กลุ่มที่ 2

6 เดือน

6

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร

 ชาติ

hard print

 กลุ่มที่ 1
(IF 0.015)

4 เดือน

7

วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร

 ชาติ

e-journal

 กลุ่มที่ 1

6 เดือน

8

วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ดร.กาญจนา  บุญยัง

 ชาติ

hard print

6 เดือน

9

วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม

 ชาติ

hard print

เริ่มดำเนินการปีแรก

6 เดือน

10

วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ผศ.ดร.พรรัตน์  แสดงหาญ

 ชาติ

hard print

กลุ่มที่ 2

6 เดือน

11

ศิลปกรรมบูรพา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดร.ภูวษา  เรืองชีวิน

 ชาติ

hard print

กลุ่มที่ 2

6 เดือน