09Jun/20

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ทุนสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

24Feb/20

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย ตามโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดประกาศ

24Feb/20

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ดาวน์โหลดประกาศ

31Jan/20

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ คาวมสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ครั้งที่1/2563 (สอบสัมภาษณ์)

ดาวน์โหลดประกาศ

14Jan/20

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข.)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๖๕ จำนวน ๑ อัตรา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2019/file/0054.pdf ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2015/file/14012563.pdf