03Aug/20

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0790/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย ตามโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดประกาศ

09Jun/20

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ทุนสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

24Feb/20

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย ตามโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดประกาศ

24Feb/20

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ดาวน์โหลดประกาศ

31Jan/20

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ คาวมสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ครั้งที่1/2563 (สอบสัมภาษณ์)

ดาวน์โหลดประกาศ