ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2556