ประกาศต่างๆ

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ประกาศทุนภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2557