เอกสารสัญญาขอรับทุน

ตัวอย่างการดำเนินงานเอกสารการวิจัย ระหว่างส่วนงานและมหาวิทยาลัย

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุน สกอ. (HERB)

ตารางจัดกลุ่มระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพากับกรอบงานวิจัยเรื่องเร่งด่วนและสอดคล้องกับนโยบายยุุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8

ข้อกำหนดโครงการ (TOR)