แนวทางการจัดเก็บเอกสารหลักฐานโครงการวิจัยเพื่อรอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แบบข้อเสนอโครงการที่ไม่ใช่การวิจัยและวิศวกรรม (Non-Research)(สท.)

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยบูรพา

      แนวทางการเบิกจ่ายเงิน RU-RC
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารสัญญาขอรับทุน

ตัวอย่างการดำเนินงานเอกสารการวิจัย ระหว่างส่วนงานและมหาวิทยาลัย

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุน สกอ. (HERB)

ตารางจัดกลุ่มระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพากับกรอบงานวิจัยเรื่องเร่งด่วนและสอดคล้องกับนโยบายยุุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8

ข้อกำหนดโครงการ (TOR)