ม.บูรพา เดินหน้ายกระดับ

"มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

มาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี

มาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับชีวภาพ