แหล่งทุนภายนอก

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำนักงานประกันสังคม

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

สถาบันคลังสมองของชาติ

สถานทูตออสเตรเลีย

Asian Institute of Technology

APEC Education Foundation