ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยที่ผ่านการอบรม หลักสูตร BUU Research Sandbox

ทุนสนับสนุนการวิจัย

Routine to Research: R2R

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ทุนวิจัยมุ่งเป้าที่ 3

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่