ม.บูรพา เดินหน้ายกระดับ

"มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

มาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี

มาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับชีวภาพ

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย

Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand (ESPReL)
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ