DOWNLOAD แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม Basic Research Fundปีงบประมาณ 2564 หรือ https://bit.ly/30Ji6eB

ข่าวเด่น

ทุน Junior Research Fellowship 2020

ทุนวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส
ทุนระดับ หลังปริญญาเอก (Post-doc)
สำหรับทุกสาขาวิชา (ไม่จำกัดสาขา)

*ผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ปริญญาเอก)
จำเป็นต้องสำเร็จไม่เกิน February 2020 เท่านั้น

เปิดรับเอกสาร วันนี้ ถึง 25 ต.ค. 2562 นี้เท่านั้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ระบบสารสนเทศ