รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะ
ตำแหน่ง (ภาค ข.)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๖๕ จำนวน ๑ อัตรา
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2019/file/0054.pdf
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2015/file/14012563.pdf

การประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6

The 6th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2020) วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร
Deadline submission: 15 มกราคม 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://tniac.tni.ac.th/