คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยปฏิบัติการแทน

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการการจัดตั้งศูนย์แสดงนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative Innovation Hub ภายใต้โครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อน Thailand 4.0

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสั่งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การมอบอำนาจอธิการ เรื่องการบริหารงบประมาณ การเงินและการพัสดุ ให้รองอธิการ หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายในหน่วยงาน ปฏิบัติการแทน