คณะวิทยาการสารสนเทศ

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง การสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากส่วนงาน คณะวิทยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง ทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรีและบัรฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนโครงงานทางวิศวกรรมสำหรับนิสิตปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หลักเกณฑ์การให้ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ที่ 013/2562 เรื่อง การให้ทุรอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (นักวิจัยรุ่นใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ที่ 014/2562 เรื่อง การให้ทุรอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (นักวิจัยรุ่นกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คณะแพทยศาสตร์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 236/2561 เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุน ประเภทเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 012/2562 เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ เพื่อมุ่งเป้าสู่การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบสูงต่อวงการวิชการและสังคมเน้นผลงานที่เชื่อมโยงกับศาสตร์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 023/2562 เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ เพื่อมุ่งเป้าสู่การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบสูงต่อวงการวิชการและสังคมเน้นผลงานที่เชื่อมโยงกับศาสตร์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) 

คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 627/2561 เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ 803/2561 เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 105/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนรางวัลสำหรับนักวิจัย พ.ศ. 2561

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 106/2560 เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2561

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 376/2561 เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2561

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 377/2561 เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับคณาจารย์ พ.ศ. 2561

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 378/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและไปร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ พ.ศ. 2561

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 379/2561 เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน พ.ศ. 2561