ประกาศทุนภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักหอสมุด

วิทยาลัยพาณิชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะอัญมณี

สถาบันภาษา

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะดนตรีและการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

คณะแพทยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

คณะสหเวชศาสตร์

สำนักหอสมุด