ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศ ที่ อพ.สธ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยบูรพา