ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรับช้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่

แบบฟอร์ม 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง การรวมหรือการยุบเลิกหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย พ.ศ.2561

คู่มือการกรอก Journal      

ขั้นตอนการขออนุมัติเงินรางวั

คู่มือการกรอกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร     

ขั้นตอนการขออนุมัติเงินรางวัล