ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสำหรับผลงานที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2562
 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ทุนสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมด้านวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 1011/2562 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขอขยายระยะเวลาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562

 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย การยกเลิกการทำสัญญา และการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนดในสัญญา พ.ศ.2562

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณการ (นักวิจัยรุ่นใหม่) จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC )

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานในส่วนต่างๆ (R2R, Routine to Research)ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ (นักวิจัยรุ่นใหม่) จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผลโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบเสนอโครงการวิจัย 

แบบเสนอแผนงาน 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานในส่วนต่างๆ (R2R,Routine to Research) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์ม R2R 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้จากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562