ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
Asst.Prof.Dr.Rachanimuk Hiransuchalert
รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
Assoc.Prof.Dr.Jittima Charoenpanich
ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและ
เครือข่ายวิจัย
Asst.Prof.Dr. Jariyavadee Suriyaphan