งานสารสนเทศ

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรรม

โทรศัพท์ 038-102623
คมสันต์ เอี่ยมวิไล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ

khomsan@go.buu.ac.th

รดาศา พงษ์สำราญ

นักวิชาการศึกษา

radasa@go.buu.ac.th