งานจัดการองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรรม

พัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด

นักวิชาการศึกษา

phatcharawalin@go.buu.ac.th

ศิริพร ทรัพย์โตทิม

นักวิชาการศึกษา

siripon.sa@go.buu.ac.th

เจษฎา ปุรินทวรกุล

นักวิชาการศึกษา

jadsada@go.buu.ac.th

น้ำทิพย์ บุญขวาง

นักวิชาการศึกษา

namthip@go.buu.ac.th

โทรศัพท์ 038-102969
-หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (TLO) (Technology Licensing Office)
-หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) มหาวิทยาลัยบูรพา
-คลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology)
-การถ่ายทอด ขยายผล และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน