งานแผนและยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัย

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรรม

กฤษณา เกิดบุญส่ง

ผอ.กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

kirtsana@buu.ac.th

รุ่งนภา ชัยพร

นักวิชาการศึกษา

rungnapa@buu.ac.th

จินตนา เปล่งปลั่ง

นักวิชาการศึกษา

jintana@buu.ac.th

พิมพ์ภัทรา คงเกษม

นักวิชาการศึกษา

-