แหล่งความรู้

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

อยู่ที่ไหนก็ค้นหาได้ง่ายๆ…

📢10 ฐานข้อมูลงานวิจัย สืบค้นออนไลน์ได้ตลอด เข้าถึงได้ 24 ชม.

1.Thai Digital Collection (TDC)
แหล่งรวมวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
👉https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

2.Google Scholar
แหล่งรวมงานเขียนทางวิชาการ
👉https://scholar.google.com/

3.Thai Journals Online (ThaiJO)
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
👉https://www.tci-thaijo.org/

4.CUIR
คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล
👉http://cuir.car.chula.ac.th/

5.OPENBASE.IN.TH
คลังเอกสารสาธารณะ คลังข้อมูล ที่รวมเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ในการสืบค้น อ้างอิง และใช้เป็นข้อมูล
👉http://www.openbase.in.th/

6.PSU Knowledge Bank
คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยฉบับเต็ม และบทคัดย่อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต
👉https://kb.psu.ac.th/psukb/

7.TSU Knowleadge Bank
ฐานข้อมูลคลังปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยใช้โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการเก็บเอกสารดิจิทัล
👉http://kb.tsu.ac.th/jspui/

8.SURE
คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก
👉http://www.sure.su.ac.th/xmlui/

9.iG Library
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของ iG Publishing มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาการบริหารและจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
👉 http://portal.igpublish.com/

10.CRCnetBASE
ฐานข้อมูล หนังสือออนไลน์ CRCNetBase จากบริษัท Booknet ครอบคลุมหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้บริการสืบค้น ทั้งชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และสารบัญหนังสือ จำนวน 5,670 รายชื่อ และใช้ได้ตลอด
👉https://www.taylorfrancis.com/

25 แหล่งค้นคว้าฐานข้อมูลงานวิจัย /วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full text)
————————————————
📱1. thaiEdResearch
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
website : http://www.thaiedresearch.org/
📱2. งานวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม วธ.)
website : http://research.culture.go.th/
📱3. ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)
website : http://nlrc.mol.go.th/
📱4.STDB
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
website : http://stdb.most.go.th/research.aspx

📱5. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.”
ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
website : https://dric.nrct.go.th/Index
📱6. KNOWLEDGE FARM
ฐานข้อมูลงานวิจัย KNOWLEDGE FARM ฟาร์มรู้ สู่สังคมไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
website : http://www.knowledgefarm.in.th/
📱7.คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
website : https://kb.psu.ac.th/psukb/
📱8. TDC Thailis
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยไทย (TDC Thailis)
website : https://bit.ly/35B2bm7

📱9. SWUDiscovery
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
website : http://search.swu.ac.th/
📱10.PSU Knowledge Bank
คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
website : https://kb.psu.ac.th/psukb/
📱11. Thesis Online
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/
📱12. web opac
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ม.บูรพา
website : http://opac.lib.buu.ac.th/index.html
📱13.TU Digital Collections
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ / งานวิจัย ออนไลน์ ม.ธรรมศาสตร์
website : http://digital.library.tu.ac.th/
📱14. DPU e-Theses
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
website : https://lib.dpu.ac.th/
📱15. Academic Resource Center
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ / งานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
website : https://bit.ly/2MSxvGz
📱16. CUIR
คลังข้อมูลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
website : http://cuir.car.chula.ac.th/
📱17. Thammasat University Digital Collections
คลังฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
website : https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/
📱18. E-Library
ฐานข้อมูลออนไลน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.)
website : https://elibrary.trf.or.th/
📱19.DSpace Repository
คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
website : https://bit.ly/3qkoxAp
📱20. DSpace JSPUI
คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
website : https://bit.ly/3bEEqOe
📱21. RMUTT Research Repository
คลังข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
website : https://bit.ly/3bERUcO
📱22. Knowledge Bank @ SPU
คลังข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
website : http://dspace.spu.ac.th/
📱23. DPU Library
คลังข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
website : https://lib.dpu.ac.th//
📱24. ERIC
ERIC:The Education Resources Information Center
website : https://eric.ed.gov/
📱25. PQDT Open
Open Access Dissertations and Theses (PQDT)
website : https://bit.ly/2LIOISl

แหล่งข้อมูลตีพิมพ์วารสาร กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เราไปดูกันว่าวารสารใดกันบ้าง
===========================================
📌1. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Asian Citation Index (ACI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 หรือวารสารที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการรับรองให้
เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (กว.)
http://science.buu.ac.th/part/buuscij/index.php

📌2. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/SciAndTechSkru/index

📌3. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ท่านสามารถตีพิมพ์เผยแพร่งานค้นคว้า งานวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ อยู่ในฐาน TCI
http://www.jait.ssru.ac.th/index.php/JAIT

📌4. วารสาร Journal of Current Science and Technology (JCST) สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ,TCI กลุ่ม 1 และฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI)
https://jcst.rsu.ac.th

📌5.วารสาร Interdisciplinary Research Review
เป็นการร่วมมือระหว่างเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมป์ สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir 
 
เราได้รวบรวมแหล่งตีพิมพ์วารสาร!!!
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ซึ่งมีทั้งอยู่ในฐานข้อมูลสากลที่มีทั้ง TCI และฐานข้อมูลอื่นๆ
ไปดูกันว่ามีวารสารอะไรบ้างที่รับตีพิมพ์ในช่วงระยะเวลานี้กันบ้าง >>>
=======================================
📌1.วารสาร มทร.อีสาน
เน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริการธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาและสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
📌2. วารสารมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
📌3.วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
📌4. วารสาร Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (RJSH)
อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
📌5. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
📌6. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
📌7. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) บทความวิชาการและ/หรือบทความปริทัศน์ (Review articles)