Call us : 038-102561-62
Mail us : research@buu.ac.th

ผู้บริหาร

รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช

รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

สายตรง

ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยกระดับคุณภาพงานวิจัย

ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก

ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย

กฤษณา เกิดบุญส่ง

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

  • 038-102561
  • kirtsana@buu.ac.th