ลำดับ

ชื่อวารสาร/ส่วนงาน/บรรณาธิการ

ระดับ

รูปแบบวารสาร

คุณภาพใน TCI Impact Factor

ความถี่ในการตีพิมพ์

1

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.ศิริวรรณ  แสงอินทร์

 ชาติ

hard print

กลุ่มที่ 1
(IF 0.278)

4 เดือน

2

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
คณะวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.วิภูษิต  มัณฑะจิตร

 ชาติ

e-journal

กลุ่มที่ 1
และอยู่ในฐานข้อมูล ACI
(IF 0.245)

4 เดือน

3

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  ยิ่งรัตนสุข

 ชาติ

hard print,
e-journal

กลุ่มที่ 2
(IF 0.490)

4

วารสารบูรพาเวชสาร
คณะแพทยศาสตร์
รศ.พญ.สมจิต  พฤกษะริตานนท์

 ชาติ

hard print

เริ่มดำเนินการยังไม่ถึง 3 ปี

6 เดือน