Call us : 038-102561-62
Mail us : research@buu.ac.th

ข่าวกิจกรรมวิจัย

มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร นักวิจัย ม.บูรพา

ม.บูรพา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8

ม.บูรพา เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทดลองและวิจัยฯ

ม.บูรพา จัดโครงการอบรม มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้าส่วนงาน

ประชุมติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ "หน่วยวิจัยวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน"

ประชุมติดตาม รายงานความก้าวหน้า การดำเนินโครงการวิจัยฯ

ม.บูรพา จัดอบรม การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อรับการตรวจประเมินในรูปแบบ Peer evaluation

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา จัดประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการหน่วยบริหารจัดการทุน (บพท.)

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมประชุมหารือแผนการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2565

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมประชุมหารือแผนการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2565

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมประชุมหารือแผนการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2565

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา ประชุมชี้แจง คณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณด้าน ววน.ปีงบประมาณ 2564

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา ประชุมชี้แจง “การจัดทำสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2563"

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา ประชุมชี้แจง คณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2564

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมประชุมหารือแผนการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2565

ม.บูรพา จัดประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นักวิจัย ม.บูรพา ร่วมประชุมหารือแผนการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2565

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 และแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

ม.บูรพา แม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก จัดประชุมการจัดทำรายละเอียดการดำเนินการ ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ตามนโยบาย "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ในระดับพื้นที่จังหวัด

ม.บูรพา เข้าร่วมประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

ม.บูรพา" จับมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เซ็น MOU ความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย"ร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และการพยาบาล