วีดีโอผลงานวิจัย

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ผลงานนักปั้นเซรามิก

หลักสูตรจิตภาวนาแห่งอีอีซี

EEC Automation Park @คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์กลางเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยี Industry 4.0 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย Automation ในเขต EEC

ขั้นตอนการติดต่อกองบริหารกองวิจัยและนวัตกรรม สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด

ขั้นตอนการติดต่อกองบริหารกองวิจัยและนวัตกรรม สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด

ขั้นตอนการใช้ระบบ BUU Ethics Submission Online

ขั้นตอน การใช้ระบบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.บูรพา แบบออนไลน์ (BUU Ethics Submission Online) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายเชิงประเด็น)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายเชิงประเด็น) มหาวิทยาลัยบูรพา ในนามสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (เครือข่าย C-เครือข่ายเชิงประเด็น) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายเชิงประเด็น)” ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมมรกตสุทธิ์ ชั้น 5 บัลโคนี ซีไซด์ ศรีราชา โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

BUU Researcher Day 2020

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ BUU Researcher Day 2020 จัดให้มีการเดินพรมแดงของนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนวิจัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิจัย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (THAILAND RESEARCH EXPO 2020)

ผลงานวิจัยที่นำไปร่วมงาน

ร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

แนะนำศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัย ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

แนะนำศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัย ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัย ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างสรรค์ บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัยฐานศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการ

แนะนำนวัตกรรม

ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

PROTECT4Uu

โครงการวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

www.facebook.com/BuuBouy

โทร. 08-8840-1655

e-mail : elecphybuu@gmail.com

ศาสตราจารย์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้หญิง คนแรกของมหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ได้รับอนุมัติให้กำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้หญิง คนแรกของมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร. กันทิมา สุวรรณพงศ์ (คณะวิทยาศาสตร์) ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผึ้ง

ควอนตัม ม.บูรพา (Gavimeter based on “Quantum” sensor technology)

-รศ. ดร. สรายุธ เดชะปัญญา /รศ.ดร. สรไกร ศรีศุภผล  /ดร. สิทธิ บัวทอง /ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สารกันบูดจากธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สาหร่าย มหัศจรรย์

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี

น้ำหมักเปลือกมังคุด & โรงเรือนไฮเทค

เจ้าของผลงานน้ำหมักเปลือกมังคุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

SMART LIVING & SAFETY FOR SMART CITY

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Buu 2019

BUU 2019

The summary of the 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research Let’s watch this video !

แนะนำนักวิจัย

คนแรกของม.บูรพา จดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

🔥อย่าลืม!!! กดติดตามช่อง YOUTUBE : BUU Research CHANNEL🔥
https://www.youtube.com/watch?v=OWarEMnBrkU

ดร.พีร วงศ์อุปราช
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ติดต่อ : 038-102077
อีเมล์ : Peera.wo@buu.ac.th 

ดร.นันทรัตน์ บุนนาค
คณะอัญมณี
ติดต่อ : 039-31-0000
อีเมล์ : nantharat@buu.ac.th

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
คณะสหเวชศาสตร์
ติดต่อ : 038-10-3166
อีเมล์ : narongritt@buu.ac.th

ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ติดต่อ : 039310-000
อีเมล์ : pakawan-p@buu.ac.th

ดร.นันทรัตน์ บุนนาค
คณะอัญมณี
ติดต่อ : 039-31-0000
อีเมล์ : nantharat@buu.ac.th

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
คณะสหเวชศาสตร์
ติดต่อ : 038-10-3166
อีเมล์ : narongritt@buu.ac.th

ผศ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ติดต่อ : 0-3931-0000
อีเมล์ : maneenoi.agbiot@gmail.com

อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
คณะดนตรีและการแสดง
ติดต่อ : 094-915-1979
อีเมล์ : uaesilapa@gmail.com

รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อ : 082-486-6677
อีเมล์ : ppsukk@gmail.com

อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้
ติดต่อ : 038-102-556-7
อีเมล์ : paiboons@buu.ac.th

ดร.นพพล วีระนพนันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อ : 038-102-222 ต่อ 3300,3314,3328
อีเมล์ : nopphon.we@eng.buu.ac.th

 ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ
ติดต่อ : 038-10-2566-7
อีเมล์ : kittymauy89@gmail.com

ผศ.ดร.แดง แซ่เบ๊
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อ : 038-10-2566-7
อีเมล์ : dangs@eng.buu.ac.th

ผศ.ดร. เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อ : 039-310-000
อีเมล์ : benjamas@buu.ac.th

ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อ : 039-310-000 ต่อ 3510
อีเมล์ : surinin@buu.ac.th

 ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
คณะเภสัชศาสตร์
ติดต่อ : 038-390-400-5
อีเมล์ : kongletter@hotmail.com

รศ.ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อ : 0-3810-2222 ต่อ 3300, 3314, 3328
อีเมล์ : worapiro@buu.ac.th

อาจารย์สราวุธ ศิริวงศ์
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ติดต่อ : 039-310000 ต่อ 3012
อีเมล์ : sarawuts@buu.ac.th

ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
คณะศึกษาศาสตร์
ติดต่อ : 038-10-2010
อีเมล์ : trink@go.buu.ac.th

อาจารย์พิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ติดต่อ : 039-310000 ต่อ 3012
อีเมล์ : pisuttas@go.buu.ac.th

Eastern creative fair 2019

บรรยากาศงาน Eastern creative fair 2019

WISDOM OF THE EAST เวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์ จากงานวิจัยภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออก

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ร่วมแฟชั่นโชว์ มนต์เสน่ห์แห่งแดนตะวันออก ในงาน WISDOM OF THE EAST

ม.บูรพา จัดนิทรรศการ WISDOM OF THE EAST ผลงานสร้างสรรค์ จากงานวิจัยภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออก

คู่มือการใช้งานระบบ e-research

ขั้นตอนการบันทึกรายละเอียดผลงานตีพิมพ์ Journal

อื่นๆ

วิธีดูแลสุขภาพ เมื่อต้องเจอภาวะฝุ่นละออง PM 2.5
นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ติดต่อ : 098-831-1219
อีเมล์ : suriya@buu.ac.th

มารู้จัก PM 2.5 กันเถอะ
ดร.เอมม่า อาสนจินดา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อ : 038-102-222 ต่อ 3328,3314,3300
อีเมล์ : emma@eng.buu.ac.th

หนึ่งวันกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

หนึ่งวันกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ NSC 2019

พาชมนิทรรศการผลงานทุนวิจัย ของ ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร แบบ Exclusive

PRIMA Metal Clay First Metal Clay Series of Thailand

การสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BGL GUARANTEED

การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการสำหรับชุมชนหัตถกรรมท้องถิ่นผ้าจกไทยวน จังหวัดราชบุรี เพื่อขยายกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายใน ด้วยนวัตกรรมขึ้นรูปผ้าด้วยแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียว

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก

ต่อยอดภูมิปัญญา : การออกแบบและพัฒนากี่ไฮบริด เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอของภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพาคว้ารางวัล Silver Award !!!

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ ได้รับรางวัล Bronze Medal

ทีมนักวิจัย คว้ารางวัล Silver Award

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ยุภาพร สมีน้อย ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold medal)

แนะนำแหล่งค้นหาข้อมูลด้านการวิจัย โดยคุณสุภาวดี เพชรชื่นสกุล (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา)