รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

รายงานความก้าวหน้า โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เป้าหมาย 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย)

แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program)

มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย)

แบบเสนอโครงการวิจัย อพ.สธ. ปี 2562 (โครงการวิจัย)

แบบเสนอโครงการวิจัย อพ.สธ. ปี 2562 (แผนงานวิจัย)

ใบสมัคร ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

TemplateResearchProgram(แผนงานวิจัย)

TemplateResearchProject(โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย)

Template(มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง)

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)