ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยบูรพา

ใบคำร้องขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง(สำหรับการเรียนการสอน)

แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง

Agricultural  Animals Study Protocol 

Aquatic Animals Study Protocol

Non-Housing Animals Protocol

 Traditional Laboratory Animals Study Protocol