กฎนูเรมเบิร์ก

ปฏิญญาเฮลซิงกิ

รายงานเบลมองต์

แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์

จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศไทย

Standard EC

แนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการชุมนุมสัมมา

World Medical Association Declaration of Helsinki

แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

GCP-ICH-Revisions

National Policy Guidelines for Human Research2015

นโยบายแห่งชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ ฉบับ พ.ศ. 2558

Good Clinical Practice: Integrated Addendum to ICH E6(R1)

Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants

International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans