ด้วยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะ
ตำแหน่ง (ภาค ข.)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๖๕ จำนวน ๑ อัตรา
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2019/file/0054.pdf
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2015/file/14012563.pdf