01Nov/19

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมด้านวิจัยที่สอดคล้อง กับนโยบายขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาการส่งข้อเสนอ : เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ : Click ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : Click

23Oct/19

ด่วน! เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัย (รอบแรก)

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้!!สำนักประสานงานชุดโครงการ อุตสาหกรมอาหารแห่งอนาคต เปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหารทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

23Oct/19

เปิดแล้ว!! ทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีไทย

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตรรมแบบเปิด Open Innovation ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับการพัฒนาโครงการนวัตกรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค และโอกาสในการเข้าถึงทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่ม SMEs และ Startup สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://open.nia.or.th/ หรือลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://mis.nia.or.th ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2562

24Sep/19

วช. รับข้อเสนอทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

“ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม” ส่งข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRMS ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 ภายในเวลา 16.30น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

24Sep/19

ทุน Junior Research Fellowship 2020

ทุนวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส ทุนระดับ หลังปริญญาเอก (Post-doc) สำหรับทุกสาขาวิชา (ไม่จำกัดสาขา) *ผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ปริญญาเอก) จำเป็นต้องสำเร็จไม่เกิน February 2020 เท่านั้น เปิดรับเอกสาร วันนี้ ถึง 25 ต.ค. 2562 นี้เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click