24Sep/19

วช. รับข้อเสนอทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

“ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม” ส่งข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRMS ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 ภายในเวลา 16.30น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

24Sep/19

ทุน Junior Research Fellowship 2020

ทุนวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส ทุนระดับ หลังปริญญาเอก (Post-doc) สำหรับทุกสาขาวิชา (ไม่จำกัดสาขา) *ผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ปริญญาเอก) จำเป็นต้องสำเร็จไม่เกิน February 2020 เท่านั้น เปิดรับเอกสาร วันนี้ ถึง 25 ต.ค. 2562 นี้เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click