14Feb/20

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0234/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ครั้งที่ 1/2563

ดาวน์โหลดประกาศ

17Oct/19

วช.ร่วมกับ ม.บูรพา ขับเคลื่อนจังหวัดจันทบุรีเป็น “นครอัญมณี”

วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษพลอยและพลอยเกรดต่ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click