All posts by khomsan

31Jan/20

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ คาวมสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ครั้งที่1/2563 (สอบสัมภาษณ์)

ดาวน์โหลดประกาศ

14Jan/20

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข.)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๖๕ จำนวน ๑ อัตรา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2019/file/0054.pdf ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2015/file/14012563.pdf

18Dec/19

การประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6

The 6th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2020) วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร Deadline submission: 15 มกราคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://tniac.tni.ac.th/

01Nov/19

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมด้านวิจัยที่สอดคล้อง กับนโยบายขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาการส่งข้อเสนอ : เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ : Click ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : Click

23Oct/19

ด่วน! เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัย (รอบแรก)

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้!!สำนักประสานงานชุดโครงการ อุตสาหกรมอาหารแห่งอนาคต เปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหารทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click