ขอสำรวจความต้องการเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรม “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักวิจัย ให้มีจำนวนและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนา ความก้าวหน้าทางวิชาการ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดโครงการฝึกอบรม “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ยังไม่เคยทำวิจัยหรือเคยทำบ้างแต่ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อของการวิจัย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จึงขอสำรวจความต้องการของคณาจารย์และนักวิจัย เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรม “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
***โดยสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ https://joo.gl/ZGy6fh 

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจประเด็นเชี่ยวชาญด้านการวิจัย หลังการเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น เพื่อเป็นการรวบรวมประเด็นความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และนำไปสู่การหาแนวทางกำหนดแผนการทำงานวิจัยแบบบูรณาการของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจึงขอความร่วมมือคณาจารย์ นักวิจัย ตอบแบบสำรวจประเด็นเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
———————————————————————–
ตอบแบบสำรวจประเด็นเชี่ยวชาญด้านการวิจัยได้ที่ : https://joo.gl/wQil

ขอเชิญร่วมงาน BUU Research Day 2019 ลงทะเบียน ฟรี!!!

***วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น.
***ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ริมหาด บางแสน
เพื่อสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก่อให้เกิดการทำความรู้จักของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะนำไปสู่การทำงานวิจัยร่วมกันตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน
ตลอดจนมีการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
***ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : Click
———————————————————————
จัดโดย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
———————————————————————

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ นักวิจัย ที่คว้ารางวัล Silver Award จาก “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562″

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณาจารย์ นักวิจัย ที่คว้ารางวัล Silver Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562″ Thailand Research Expo 2019 โดยคณาจารย์ นักวิจัยที่ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ ที่คว้ารางวัล Bronze Medal

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ (คณะวิทยาศาสตร์) ที่คว้ารางวัล Bronze Medal จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงาน เรื่อง Controlled-release fertilizer based on biodegradable hydrogel ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva”
ณ นครเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

=====กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยิน มา ณ โอกาสนี้=====