ขอเชิญร่วมงาน Eastern creative fair 2019

 วันที่ 9-10 มีนาคม 2562
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำเนิน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น
>> Creative Market ของนักศึกษา/ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน/วิสาหกิจชุมชน
>> การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย นิทรรศการนวัตกรรมสร้างสรรค์
>> เวทีเสวนา/การอบรมกิจกรรมสร้างสรรค์/การเสวนา ทอล์คโชว์
>> การแสดงแฟชั่นโชว์ แสดงผลงานสร้างสรรค์/การแสดงดนตรี

ลงทะเบียนได้ที่ : http://goo.gl/r2dgAf

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานในส่วนต่างๆ (R2R, Routine to Research)ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานในส่วนต่างๆ (R2R, Routine to Research)ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายละเอียดเพิ่มเติม Click

ประกาศขยายเวลารับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)

ด้วยโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะขยายเวลารับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC )เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ ในการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

คณาจารย์ นักวิจัยที่มีความสนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการ (Full Proposal โครงการ IRTC) ผ่านหัวหน้าส่วนงาน จำนวน 2 ชุด มายังกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ Click

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants 2019) ภายใต้โครงการ Newton Fund

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ Royal Society (UK)
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants 2019) ภายใต้โครงการ Newton Fund อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ของ Royal Society ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562 (15.00 UK time)
หรือ Click สอบถามเพิ่มเติมโทร.02 278 8200

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

 ทุนวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Ageing
=========================================================================
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เน้นสร้างสังคมสูงวัยให้มีความ Active and Productive โดยดำเนินการตามกรอบวิจัยดังนี้

การวิจัยเพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีบทบาทด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้/ผลิตภาพผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการวิจัยเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในครอบบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางสื่อสาร แหล่งข้อมูล และองค์ความรู้ต่างๆ
การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงอายุเพื่อมุ่งสู่ Healthy and Active Aging เพื่อดำรงไว้ซึ่งสมรรถนะในการดำรงชีวิตอย่างอิสระ การวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) จำนวน 4 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลเอกสาร เชิงหลักการ (Concept paper) จำนวน 1 ชุด
ได้ที่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2511-5855 ต่อ 135, 081-094-3009
โทรสาร 0-2939-2122 หรืออีเมล thammaporn@thainhf.org, suttikan@thainhf.org
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/XRT3mu