กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอสำรวจความต้องการใช้ฐานข้อมูลวารสารวิจัย/ซอฟต์แวร์ด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยบูรพา

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการใช้ฐานข้อมูลวารสาร/ซอฟต์แวร์ด้านการวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการในการจัดทำฐานข้อมูลด้านการวิจัย/ซอฟต์แวร์ด้านการวิจัย ที่สามารถสนับสนุน งานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพาได้อย่างแท้จริง จึงขอความร่วมมือคณาจารย์ นักวิจัยโปรดให้ข้อมูลความต้องการใช้ฐานข้อมูลวารสารวิจัย/ซอฟต์แวร์ด้านการวิจัย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
—————————————————————————
แบบสำรวจ : https://goo.gl/H3nkNh

โปรดทราบ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการลงนามความร่วมมือกับ บริษัทตรวจภาษา Enago : Author First, Quality First

บริษัทตรวจภาษา Enago ให้บริการตรวจภาษาบทความวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิจัย ในราคาพิเศษ ดังนี้
1) Language Check $ 0.035/word (ตรวจภาษาอย่างเดียว)
2) Copy Editing $ 0.055/word (แก้ไขปรับปรุงบทความโดยไม่เปลี่ยน Structure ของประโยคเพียงปรับแต่งให้กระชับ ถูก grammar)
3) Substantive Editing $ 0.075/word (แก้ไขโดยพิจารณาจาก Document’s concept และการนำไปใช้จริง focus ที่การจัดเรียงของเนื้อหาในบทความ)
————————————————————————————
คณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจรับบริการ สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ www.enago.com/academy
หรือส่งบทความผ่าน https://www.enago.com/burapha

สมาคม ทปอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้รับสบันสนุนงบประมาณจากรัฐบาลปี 2560 เพื่อดำเนินโครงการ Innovation Hubs
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งเน้นไปที่ 5 กลุ่มเรื่องที่สำคุญ ได้แก่
-กลุ่มเกษตรและอาหาร
-กลุ่มสังคมผู้สูงอายุ
-กลุ่มเมืองอัจฉริยะ
-กลุ่มพลังงานชีวภาพ
-กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดย สมาคม ทปอ. ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลของโครงการต่าง ๆ ใน 5 กลุ่มเรื่องภายใต้โครงการ Innovation Hubs
สำหรับผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ (ปิดผนึก) มายังฝ่ายเลขาธิการสมาคม ทปอ. ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Click

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือการทำวิจัยกับนักวิจัยจาก OKAYAMA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น

 กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้รับการติดต่อจากคณะนักวิจัยของ OKAYAMA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขอเข้าประชาสัมพันธ์ทีมวิจัย และต้องการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกันในหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับ
-Natural products
-Bioactive compounds
-Microbiology
-Plant biotechnology
-Biotechnology 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทำงานวิจัยร่วมกัน คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจในหัวข้อวิจัยดังกล่าว สามารถเข้าร่วมเข้าแลกเปลี่ยน พบปะและพูดคุยกับนักวิจัยจาก OKAYAMA UNIVERSITY ในวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)
——————————————————————————–
โดยส่งแบบตอบรับมายัง คุณรุ่งนภา ชัยพร กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม E-mail rungnapa@.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 038-102562
———————————————————————————
ดาวน์โหลดแบบตอบรับ : Click

ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (มุ่งเป้าหมายที่ 3)

 ตามที่ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามประกาศรับสมัครทุนนั้น

เนื่องจาก ขณะนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยอยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทาง กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการ และจะรีบดำเนินการแจ้งนักวิจัยโดยเร็วที่สุด

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้