การจัดเตรียม Full Proposal สำหรับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้ง แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 – 3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) เพื่อจัดเตรียม Full Proposal สำหรับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (คู่มือการกรอกแบบฟอร์มทาง วช. จะรีบแจ้งในลำดับต่อไป)
———————————————————————————————————————————
สำหรับเป้าหมายที่ 1 และ 2
คณาจารย์ นักวิจัยที่ส่ง Concept Proposal ในเป้าหมายที่ 1 และ 2 สามารถจัดเตรียม Full Proposal โดยใช้ Template ลำดับที่ 1 “แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)”สำหรับโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ ให้ใช้ template ลำดับที่ 2 “แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ” และสำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยต้องแนบ template ลำดับที่ 3 “มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง” ได้แก่ มีการใช้สัตว์ทดลอง,มีการวิจัยในมนุษย์,มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่,มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

***ส่วนผลการพิจารณา Concept Proposal ในเป้าหมายที่ 1 และ 2 หากได้รับแจ้งจากทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทางกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จะรีบดำเนินการแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
———————————————————————————————————————————
สำหรับเป้าหมายที่ 3
คณาจารย์ นักวิจัยที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอในเป้าหมายที่ 3 สามารถจัดเตรียม Full Proposal โดยใช้ Template ลำดับที่ 1 “แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)”สำหรับโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ ให้ใช้ template ลำดับที่ 2 “แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ” และสำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยต้องแนบ template ลำดับที่ 3 “มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง” ได้แก่ มีการใช้สัตว์ทดลอง,มีการวิจัยในมนุษย์,มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่,มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

***ทั้งนี้นักวิจัยสามารถเลือกชื่อแผนบูรณาการได้ดังนี้ 1. เทคโนโลยีฐาน (Platform technology) 2. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 3. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier Research)
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเป้าหมายที่ 3 ได้ที่ แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Click
———————————————————————————————————————————
Download แบบฟอร์ม รอบ Full Proposal
ลำดับที่ 1 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) Click
ลำดับที่ 2 แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ Click
ลำดับที่ 3 มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) Click
***ขอให้นักวิจัย Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน***

ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ครั้งที่ 21 เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย”

ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก”ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เอกสารประกอบการบรรยาย Click
ลิ้งค์ดูการบรรยายย้อนหลัง Click

แบบสอบถามการยื่นแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จากการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น ขอให้นักวิจัยเลือกแผนบูรณาการวิจัยที่ประสงค์จะยื่นขอรับพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยผ่านแบบสอบถาม ที่นี่ Click  ภายในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. เพื่อกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจะดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยในลำดับต่อไป

**ทั้งนี้ขอให้นักวิจัยที่ประสงค์จะยื่นขอรับพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยดำเนินการจัดเตรียม
Concept Proposal สำหรับโครงการ (ชุดโครงการ หรือโครงการวิจัย) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงมาที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561และส่งไฟล์ Concept Proposal ภานในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 มาที่ E-mail : research@buu.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

1. แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Click
2. ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2563 Click
3. แบบสรุปโครงการ (Concept Proposal) (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) Click