ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมขึ้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ขอเชิญร่วมการประชุมขึ้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัย และกรอบการวิจัยที่ คอบช. ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย และแนะนำขัันตอน วิธีการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561 พร้อมแนะนำวิธีในการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไข คอบช. จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

**ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
(ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ ภายใน วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560)
**ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
(ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ ภายใน วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560)
**ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ ภายใน วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560)
**ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
(ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ ภายใน วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560)

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่นี่ Click
(ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียน เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง แนวทางในการเขียนเอกสารเพื่อขอรับรองการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา Click

ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัก (ปณท) ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสุนนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่สนใจนำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย โดยสามารถส่งเอกสารแบบเสนอกิจกรรมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-561-2445 ต่อ 507-509

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่
1.ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
2.ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
3.ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
4.ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click