รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ ที่คว้ารางวัล Bronze Medal

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ (คณะวิทยาศาสตร์) ที่คว้ารางวัล Bronze Medal จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงาน เรื่อง Controlled-release fertilizer based on biodegradable hydrogel ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva”
ณ นครเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

=====กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยิน มา ณ โอกาสนี้=====

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้
1) ข้าว
2) ปาล์มน้ำมัน 
3) อาหาร
4) สมุนไพรไทย
5) พืชสวน/พืชไร่
6) สัตว์เศรษฐกิจ
7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
*****เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2208

เอกสารประกอบการทำสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

เอกสารประกอบการทำสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา (ทุนวิจัยมุ่งเป้าหมายที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562 Download Click

เปิดรับสมัครนักวิจัยที่มีความประสงค์เป็นนักวิจัยเจ้าบ้าน (Host Scientist) ในโครงการของสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ ประจำกรุงวอชิงตัน

ด้วยสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ ประจำกรุงวอชิงตัน มีโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น (ระยะเวลา 1 เดือน ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) ให้นักวิจัยของ University of Buenos Aires ประเทศอาร์เจนตินา และ University of the Republic ประเทศอุรุกวัย มาทำวิจัยด้าน Marine Biology, Marine Science, Oceanography, Atmospheric และได้เลือกมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน (Host Scientist) ซึ่งสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ ประจำกรุงวอชิงตัน และมหาวิทยาลัยบูรพา จะร่วมกันจัดสรรงบประมาณในระยะเวลา 1 เดือนที่แลกเปลี่ยนนักวิจัยมาที่มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ในฐานะผู้ประสานงาน ขอรับสมัครนักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยเรื่องดังกล่าวข้างต้นที่มีความประสงค์เป็นนักวิจัยเจ้าบ้าน (Host Scientist) โดยให้แจ้งความจำนง และแนบประวัติที่แสดงถึงประสบการณ์ในการวิจัยเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งทำบันทึกข้อความผ่านหัวหน้าส่วนงาน เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นำส่งมายังกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร ภปร
***ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงใหม่ โดยพร้อมเพรียงกัน

ตามนโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยจากเดิมนั้น กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จึงมีความประสงค์เรียกประชุมชี้แจงคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.30น. – 12.00 น.

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จึงขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัยเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://1th.me/SVqG  ภายในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

****สำหรับคณาจารย์ นักวิจัยที่ติดภาระกิจสามารถรับชมการชี้แจงได้ทาง Live ในเวลาดังกล่าว

****สำหรับคณาจารย์ นักวิจัยใน 2 วิทยาเขตสามารถร่วมประชุมได้
ผ่านการประชุมทางไกลในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวัน เวลา ตามกำหนด