Research Gap Fund-TED Fund

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการดำเนินกิจกรรม
ผลักดันผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ประชุมวิชาการระดับชาติ RANC 2018

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 12 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยบูรพา) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม 101-102 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

แนะนำนักวิจัย ได้รับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับนานาชาติ

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอแนะนำนักวิจัย ผู้ที่ได้รับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับนานาชาติ สูงสุดอันดับที่ 1 ประจำปี 2560 ผศ. ดร.แดง  แซ่เบ๊  คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะนำนักวิจัย ได้รับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับนานาชาติ

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอแนะนำนักวิจัย ผู้ที่ได้รับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับนานาชาติ สูงสุดอันดับที่ 2 ประจำปี 2560 ผศ.ดร.เพียงพักตร์  สุขรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์