ประกาศ !! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ครั้งที่ 2/2560

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ได้ประกาศข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสนับสนุน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่1.Creative Innovation Hubs
2.Premium OTOP และ High Value Service และ 3.Start Up เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) กระจายกว้างมากขึ้น คณะกรรมการฯ กลุ่มเรื่อง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการ Innovation Hubs ครั้งที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 5-19 กรกฎาคม 2560

โดยท่าานสามารถศึกษาเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ ภายใต้ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.cupt.net/download/innohubs และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการฯ มายัง งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

THAI INTERNATIONAL CONFERENCE INVITATION BANGKOK, THAILAND 23 – 24 SEPTEMBER 2017

We would like to invite you to submit research article in the Seventh Joint International Conference organized by Institute of Research Engineers and Doctors at Bangkok, Thailand. The theme for the 2017 Thai conference is to bring together innovative academics and industrial experts to a common forum. We would be delighted to have you present at this conference to hear what the technology experts and researchers have to share about the technology advancements and their impact on our daily lives.

Official Website: www.thailand.theired.org

SWISS INTERNATIONAL CONFERENCE INVITATION ZURICH, SWITZERLAND 02 – 03 SEPTEMBER 2017

We would like to invite you to submit research article in the Fifth Joint International Conference organised by Institute of Research Engineers and Doctors at Zurich, Switzerland. The theme for the 2017 Swiss conference is to bring together innovative academics and industrial experts to a common forum. We would be delighted to have you present at this conference to hear what the technology experts and researchers have to share about the technology advancements and their impact on our daily lives.

Official Website: ​​www.switzerland.theired.org

โครงการสร้างนักวิจัย รุ่นใหม่ (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยบูรพา) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560

วช. รับสมัครนักวิจัยไทยเข้าร่วมทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่าง ไทย – อินเดีย ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click