ประกาศทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่

1.ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry : SuRF)
**ช่วงที่เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560

2.ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE) สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ต่อไปนี้
1.การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
2.การแปรรูปอาหาร
3.การแพทย์ครบวงจร
**ช่วงที่เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560

3.ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program : IRF)
**ช่วงที่เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560

4.ทุน Newton Fund : Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 2017/2018 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Royal Academy of Engineering
**ช่วงที่เปิดรับสมัคร บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของประกาศทุนได้ที่ http://www.trf.or.th หรือ http://rri.trf.or.th

กำหนดวันสำคัญ สำหรับอาจารย์ นักวิจัย ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณการวิจัย (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 : วันสุดท้ายของการบันทึกแบบฟอร์มโครงการเทียบเท่าผลผลิตและแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่าน URL:https://goo.gl/i3yPJU

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560 : งานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งรหัส OTP ให้อาจารย์ นักวิจัย ผ่านทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งในแบบฟอร์มโครงการเทียบเท่าผลผลิตและแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 : วันสุดท้ายของการอัพโหลด template ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS

*****อาจารย์ นักวิจัย สามารถศึกษาคำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3) ได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2127

แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุม เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการ
งบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

**** คณาจารย์ นักวิจัยที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อขอรับพิจารณาทุน (งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล) สามารถศึกษารายละเอียด (ร่าง) แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่ Click

ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน Thailand Tech Show 2017

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2017 ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thai Tech Expo ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ รูปแบบของงานจะประกอบด้วย การแสดงผลงานเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยของรัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโยี การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Pitching) การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click
หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่ Click