การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 เรื่องวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม

  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือนักวิจัยรุ่นเยาว์เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 11

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ได้มีข้อตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่นได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกันตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทย ซึ่งในช่วงเวลา 30 ปี ที่ผ่านมานั้น มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเซีย การยกระดับของนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเดียวกันและกับภูมิภาคอื่นนั้น เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจน การขับเคลื่อนให้รุดหน้าไปในแนวทางนี้จะนำไปสู่ การสร้างประชาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายอันเข้มแข็งระหว่างประเทศในภูมิภาค

ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561
สถานที่ติดต่อ : ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถ. พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2579 2285, 0 2561 2445 ต่อ 207
โทรสาร 0 2561 3049
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (RKM 2019 : Research Knowledge Management 2019

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์: 0 2561 2445 ต่อ 516, 518, 519
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2KXrFRD