ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัด “สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 ” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความคิดริเริ่ม แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ : สู่การพัฒนาร่วมกัน” ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี

โดยมีการกำหนดปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
ผู้สนใจจะต้องทำบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษและรายการวิจัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) จำนวน 12-15 หน้า ภายใต้หัวข้อที่กำหนด พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน และส่งไปยังฝ่ายเลขานุการฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : thaichinesecenter@gmail.com
ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com
โทรศัพท์ 02-5612445 ต่อ 306

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภททุนทั่วไป สามารถส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัย พร้อมทั้งแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com
ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 
แบบเสนอโครงการวิจัยสามารถ Download ได้ที่ Click
โทรศัพท์ 02-2470012 ต่อ 1309,1310,1315

ทุนวิจัยในโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI Coupon for OTOP Upgrade)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้ทุนวิจัยในโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI Coupon for OTOP Upgrade) ซึ่งโครงการดังกล่าวจะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 3 ปี โดยโครงการจะต้องเป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน นำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สนับสนุนผู้ประกอบการฐานราก

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการยื่นขอคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) ได้ที่นี่ Click

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ส่งบทความ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Click หรือ ติดต่อสอบถามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร 075-204070 E-mail : prrdi.rmutsv@gmail.com

เชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0 ” ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา ร่วมการประชุมและส่งบทความฯเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click