แนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย สำนักงานคณกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) วันที่ 30 สิงหาคม 2561

**สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ Click

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล Silver Award จากงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล Silver Award ถ้วยรางวัลจาก รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) จากงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ” ในการแสดงงานวิจัย “ศูนย์ปฏิบัติการจำลองการค้าและการจัดการโซ่อุปทาน (Trading and Supply Chain Simulation)” ของทีมวิจัยจากคณะโลจิสติกส์ นำโดย รศ.ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับทีมงานทุกท่านที่นำชื่อเสียงมาให้มหาวิทยาลัย​

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงาน Burapha Innovation Fair 2018

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีเปิดโครงการ Innovation Fair 2018 ครั้งที่ 1 โดยมี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ รายละเอียดเพิ่มเติม Click

ขอประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON “GLOBALIZATION OF TRADITIONAL MEDICINE”

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้กำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับนานาชาติ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม และเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม อีกทั้งในงานได้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของนักวิจัยในหลากหลายสาขา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sfe2018.mfu.ac.th/

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องทะเลไทยไร้ขยะ ภายใต้แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อนุมัติทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ภายใต้แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล แผนงานวิจัยท้าทายไทย: ทะเลไทยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย และ มก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องทะเลไทยไร้ขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องทะเลไทยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561

*******ติดต่อสอบถามได้ที่*******
ผู้ประสานงานโครงการ คุณบรรจบ กิติกาศ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 08 8600 2617
Email: nowproject2018@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ Click