วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา

 

6 เดือน

ลำดับ ชื่อวารสาร/ส่วนงาน/บรรณาธิการ ระดับ รูปแบบวารสาร คุณภาพใน TCI Impact Factor ความถี่ในการตีพิมพ์
วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.ศิริวรรณ  แสงอินทร์
 ชาติ hard print กลุ่มที่ 1
(IF 0.278)
4 เดือน
2 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
คณะวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.วิภูษิต  มัณฑะจิตร
 ชาติ e-journal กลุ่มที่ 1
และอยู่ในฐานข้อมูล ACI
(IF 0.245)
4 เดือน
3 วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  ยิ่งรัตนสุข
 ชาติ hard print,
e-journal
 กลุ่มที่ 2
(IF 0.490)
4 วารสารบูรพาเวชสาร
คณะแพทยศาสตร์
รศ.พญ.สมจิต  พฤกษะริตานนท์
 ชาติ hard print เริ่มดำเนินการยังไม่ถึง 3 ปี 6 เดือน
วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 วารสารศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
ดร.จันทร์พร  พรหมมาศ
 ชาติ hard print  กลุ่มที่ 1
(IF 0.067)
4 เดือน
6 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์
 ชาติ hard print,
e-journal
 กลุ่มที่ 1(IF 0.155) 4 เดือน
7 วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญารศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม
ชาติ hard print  กลุ่มที่ 2
(IF 0.135)
6 เดือน
8 วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ผศ.ดร.สุชนนี  เมธิโยธิน
 ชาติ hard print  กลุ่มที่ 1
(IF 0.325)
6 เดือน
9 Journal of Global Business Review
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ผศ.ดร.บรรพต  วิรุณราช
 ชาติ hard print  กลุ่มที่ 2 6 เดือน
10 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร
 ชาติ hard print  กลุ่มที่ 1
(IF 0.015)
4 เดือน
11 วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร
 ชาติ e-journal  กลุ่มที่ 1 6 เดือน
12 วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ดร.กาญจนา  บุญยัง
 ชาติ hard print 6 เดือน
13 International Journal of Public and Private Management
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
Dr. Tuomo Rautakivi
นานาชาติ e-journal เริ่มดำเนินการ 3 ปี 1 ปี
14 วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม
 ชาติ hard print เริ่มดำเนินการปีแรก 6 เดือน
15 วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ผศ.ดร.พรรัตน์  แสดงหาญ
 ชาติ hard print กลุ่มที่ 2 6 เดือน
16 วารสารดนตีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ
 ชาติ hard print เริ่มดำเนินการ 2 ปี 6 เดือน
17 ศิลปกรรมบูรพา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดร.ภูวษา  เรืองชีวิน
 ชาติ hard print กลุ่มที่ 2 6 เดือน