แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)

 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เป้าหมาย 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย)
แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program)
มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย)
แบบเสนอโครงการวิจัย อพ.สธ. ปี 2562 (โครงการวิจัย)
แบบเสนอโครงการวิจัย อพ.สธ. ปี 2562 (แผนงานวิจัย)
ใบสมัคร ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
TemplateResearchProgram(แผนงานวิจัย)
TemplateResearchProject(โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย)
Template(มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)