แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)

 

แบบเสนอโครงการวิจัย อพ.สธ. ปี 2562 (โครงการวิจัย)
แบบเสนอโครงการวิจัย อพ.สธ. ปี 2562 (แผนงานวิจัย)
ใบสมัคร ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
TemplateResearchProgram(แผนงานวิจัย)
TemplateResearchProject(โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย)
Template(มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)