แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)

 

ใบสมัคร ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
TemplateResearchProgram(แผนงานวิจัย)
TemplateResearchProject(โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย)
Template(มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)